Cel projektu

Dyrektywy Unii Europejskiej, podlegające implementacji do prawodawstwa polskiego, zmierzają w kierunku budowy obiektów przyjaznych otoczeniu (proekologicznych), które w zakresie wymogów energetycznych spełniają kryteria ograniczonego korzystania z energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. Zwraca się szczególną uwagę na zastosowanie układów kogeneracyjnych, zwłaszcza z obszarów energetyki rozproszonej w obiektach mało i mikroskalowych.

Istnieją realne przesłanki, zmierzające w kierunku znacznego ograniczenia lub znacznej minimalizacji w poborze energii z takich źródeł. Można postawić założenie, że przedmiotowy rekreacyjny dom pływający będzie korzystał w ograniczonym stopniu ze źródeł zasilania nabrzeżnego, a jednocześnie będzie obiektem niskoenergetycznym. Proponuje się zatem, że źródłami energii elektrycznej oraz ciepła grzewczego będą układy z grupy odnawialnych źródeł energii (OZE). Tego typu układy mogą pracować zarówno w trybie monowalentnym, jak też w układzie hybrydowym, gdy energia jest pozyskiwana z kilku źródeł. Dotyczy to takich urządzeń proekologicznych, jak: pompa ciepła, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe małej mocy, itp.

Wykonanie zamierzeń projektowych wymaga jednak opracowania istotnych rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych. Przede wszystkim zabudowa mieszkalna domu na wodzie powinna spełniać kryteria wymaganej izolacyjności, zarówno w okresie letnim (w warunkach możliwości klimatyzacyjnych), a szczególnie w sezonie zimowym. Dom powinien posiadać proekologiczny system ogrzewania, a w przypadku jego awarii powinien móc pracować z zasilaniem ze źródeł konwencjonalnych. Bardzo istotnym problemem do rozwiązania jest określenie zapotrzebowania tego obiektu w energię elektryczną i ciepło grzejne. Proponuje się zatem wykonanie bilansu energetycznego z zakresie zapotrzebowania obu tych form energetycznych, zarówno dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W powyższe problemy wpisuje się przedmiot projektu badawczego w postaci rekreacyjnego domu pływającego, posadowionego na pływaku i przycumowanego do nabrzeża akwenu wodnego (np. jeziora). Dotychczasowe propozycje producentów tego typu obiektów, zarówno polskich, jak i zagranicznych opierają się na dostawie energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł zasilania zewnętrznego (z nabrzeża). Poza tym występują zwykle urządzenia, w których energia pochodzi ze źródeł konwencjonalnych i jest ona pozyskiwana w procesie spalania paliw pierwotnych (podgrzewacze na gaz płynny, kominki itp.).

Ograniczenie dostaw energii ze źródeł odnawialnych powoduje, że rekreacyjny dom pływający uzyska status obiektu proekologicznego. W porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi następuje znaczące zmniejszenie (lub wyeliminowanie) emisji gazów cieplarnianych typu: CO2, CO, SO2, czy też NOx. Obiekt jest przyjazny dla środowiska oraz jego mieszkańców.

Wyniki bilansu cieplnego będą stanowić podstawę dla obliczenia i doboru wszystkich elementów składowych sytemu pozyskiwania energii elektrycznej i grzewczej. Trzeba podkreślić konieczność rozwiązania problemów w zakresie instalacji pompy ciepła, zwłaszcza wymienników ciepła. Będą rozważane alternatywne rozwiązania, a wybór do realizacji nastąpi w trakcie realizacji projektu. Poza tym obliczeniowe charakterystyki układów energetycznych zainstalowanych w rekreacyjnym domu na wodzie poddane zostaną weryfikacji, zmierzającej w kierunku optymalizacji wdrażanych rozwiązań.

Z przedstawionego omówienia wynika, że wybór tematu projektu badawczego jest w pełni uzasadniony z punktu widzenia współczesnych kryteriów energetyki.

O Projekcie

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rekreacyjnego domu pływającego, który zaspokoi oczekiwania nabywców oraz rozwiąże problemy ich producentów związane z systemem energetycznym.

Kontakt

P.U.H. Ekosun Paweł Czupajło

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin

Telefon: 94 342 23 36

Tel. kom: 781 314 888

Email: biuro@ekosunkoszalin.pl

© Ekosun 2018

realizacja dgs